{ پیوند اسطوره با دین 197}

@soltannasir

 

    { پیوند اسطوره با دین 197} 

 

{ شباهت های اهل فتوت و خاکسار با آیین مهری 119} 

 

ادامه...
منبع این نوشته : منبع
موجب ,میوه ,مردمان ,افشره ,کوهستان ,همواره ,زنان نازا ,فرزند آوری ,خاصیت هایی ,جوین خراسان ,پیوند اسطوره

{پیوند اسطوره با دین 198}

@soltannasir

 

      {پیوند اسطوره با دین 198} 

 

{شباهت های اهل فتوت و خاکسار با آیین مهری 120} 

 

ادامه...
منبع این نوشته : منبع
سومه ,گیاه ,عصارهٔ ,هئومه ,اوستایی ,کتاب ,گیاه سومه ,عصارهٔ سومه ,ودا، ماندالای ,میتره ورونه ,سومه هئومه

{ پیوند اسطوره با دین 196}

@soltannasir 

 

    { پیوند اسطوره با دین 196} 

 

{ شباهت های اهل فتوت و خاکسار با آیین مهری 118} 

 

ادامه...
منبع این نوشته : منبع
گیاه ,ساقه ,آیینی ,باستان ,اوستا ,باشند ,چیده شدن، ,کارکردهای آیینی ,برای خوانندگان ,پیوند اسطوره

{پیوند اسطوره با دین 195}

@soltannasir 

 

   {پیوند اسطوره با دین 195}

 

 { شباهت های اهل فتوت و خاکسار با آیین مهری 117} 

 

ادامه...
منبع این نوشته : منبع
پیاله ,فتیان ,خااران ,نوشند ,شباهت ,خویش ,پیشتر گفته ,اساطیر میان ,میان رودان ,پیاله خویش ,پیاله فتیان ,أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا ,مِلْحٌ أُ